KRUSZYWA

Prowadzimy sprzedaż kruszyw i materiałów budowlanych (gips) pochodzących z:

Elektrowni i ciepłowni
Elektrowni i ciepłowni
Żużel
Piasek żużlowy
Popioły lotne
Gips syntetyczny
Recyklingu odpadów budowlanych

Recyklingu odpadów budowlanych

Gruz ceglany
Gruz betonowy
Odpadów z przebudowy i remontów dróg

Odpadów z przebudowy i remontów dróg

Frez asfaltowy
 
Kruszywo żużlowe jest szare, bez zapachu. Pod względem granulometrycznym kruszywo to jest zaliczane do piasków żwirowych. Piasek żużlowy może być zastosowany w budownictwie drogowym samodzielnie lub jako kruszywo doziarnające do powierzchni twardej nieulepszonej, ulepszania nawierzchni gruntowych, podbudowy pomocniczej w warstwach dolnych, podsypki wyrównawczej pod drobnowymiarowe elementy betonowe, warstw pomocniczych ( warstwy wzmacniającej, mrozoochronnej, odsączającej). Kruszywo żużlowe jest rekomendowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie jako kruszywo uszorstniające i składnik mieszanek uszorstniająco-odlodzeniowych w zimowym utrzymaniu dróg (rekomendacja techniczna IBDIM Nr RT/2010-02-0063).

Kolor czarny, bez zapachu. Kruszywo przeznaczone do utwardzenia dróg, placów, wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, rekultywacji biologicznej zamkniętych składowisk, budowy wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg i autostrad oraz budowli hydrotechnicznych

Syntetyczny / Budowlany

Przemysł cementowy ( regulator czasu wiązania cementu), przemysł budowlany (budownictwo, architektura), przemysł ceramiczny (formy do wyrobów budowlanych).

Betonowy / Frez asfaltowy

Kruszywa recyklingowe wykorzystywane są w budownictwie drogowym jako warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej m.in. w budowie i modernizacji infrastruktury drogowej (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów, parkingów), a także do wyrównywania nawierzchni dróg, nie posiadających nawierzchni bitumicznych.

Nasze kruszywa mogą być stosowane jako tańszy zamiennik kruszyw naturalnych.